ໄຊນ້w

ນະໂມ ເມ ພຸດທະ ເຕຊັlະ ລະຕະນັfໄຕຽະ ທັມິໝກາ ເຕຊະ ບະສິທິ{ ບະສີເທວK ນາລາຽະບະຣະເມ ສະວະລາ ສິທິ{ພຣົຫມາ ຈະ ອິທາ ຈະ ຈະຕຸໂລກາ ພິລັdຂະກາ ສະມຸທ{າ ພູຕາຄົDຄາ ຈະ ຊະຍະ ສິທິ{ພະວັໜຕຸ ເຕ.

  ໄຊຽະ ໄຊຽະ ທະລະນີ ທະລະນີ ອຸທະທິ ອຸທະທີ ນະທິ ນະທີ
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ຄະຄົໜນິfໄສຽ໌ ນິລຽັສຽັເສ ລະສຸເມ ລຸລາຊະພິນະລາຊີ
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ຄັໝພີລະໂສພີ ນາເຄນະທະນາຄີ ບິສາຈະ ພູຕະກໍລີ
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ທຸນນິມິຕ*ະໂລກີ
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ສະລິສິງຄີສຸທ{າ ຄານະມຸດຂະຊາ
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ລຸນນະມຸຂະສາຕາ
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ຈັມປາທີນາ ຄະກຸລະກັໜຖົd
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ຄະຊະຄົໜ ນະຕຸລົD ຄະສຸກະລະພູຊົDຄະສີຫະ ພະຍັdຄະ ທີປາ
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ລຸນນະມຸດຊະຍາຕາ ຊິຕະ ຊິຕະເສນາລິບູບຸນະ ສຸທິລະດີ
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ສຸຂະ ສຸຂະ ຊີວີ
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ທໍລະນີຕະເລ ສະທາ ສະຊະຍັD
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ທໍລະນີສາຕິສະທາ
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ມັDກະລາລະຍາ ພະວັdເຄ
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ວະລຸນນະ ຍັdເຂ
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ລັdຊະເສ ສຸລະພູຊະເຕຊາ
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ພຣົຫມເມທະຄະນາ
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ລາຊາທິລາຊະ ຊະຍັD
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ບະຖະວິງ ສັບພັD
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ອະລະຫັໜຕັD ບັfເຈກະ ພຸທ{ະສາວັD
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ອິສິ ມະເຫສຸລັD ຫະໂລຫະລິເທວັD
ໄຊຽະ ໄຊຽະ ພຣົຫມມາ ສຸລັdໂຂ

  ໄຊຽະ ນາໂຄ ວິລຸນຫະໂກ ວິລູບັdໂຂ ຈັໜທິມາ ລະວິ ອິໂທ ຈະ ເວນະຕຽັໂຍ ຈະ ກູເວໂລ ວະລຸໂນ ບິຈະອັdຄີ ວາຍຸ ຈະ ບັfຊຸລະໂຫ ກຸມາໂລ ທະຕະລັຖ%ະໂກ ອັfຖາລະສະ ມະຫາເທJາ ສິfທະຕາບະສະ ອາທະໂຍ ອິສິໂນ ສາວະກາ ສັເພa ຊະຍະ ລາໂມ ພະວັນຕຸ ເຕ ຊະຍະ ທັໝໂມ ຈະ ສັDໂຄ ຈະ ທະນະບາໂລຈະ ຊະຍະກັD ເອເຕນະ ຊະຍະ ໂສfຖີ ພະວັໜຕຸ ເຕ ເອເຕນະ ພຸທ{ະເຕເຊນະ ໂຫຕຸ ຊະຍະ ມັDຄະລັD.

  ຊະໂຍບິ

  ຊະໂຍບິ ພຸທັ{lະ ສິລະມະໂຕ ອະຍັD ມາລັlະ ຈະບາປິມະໂຕ ບະລາຊະໂຍ ອຸກໂຄ ສະຍຸA ໂພທິມັໜເດ ບະໂມທິຕາ ຊະຍັD ຕະວາ ອິນທະ ຄະນາ ມະເຫສິໂນ.
ຊະໂຍບິ ພຸທັ{lະ ສິລະມະໂຕ ອະຍັD ມາລັlະ ຈະບາປິມະໂຕ ບະລາຊະໂຍ ອຸກໂຄ ສະຍຸA ໂພທິມັໜເດ ບະໂມທິຕາ ຊະຍັD ຕະວາ ພຣົມມະ ຄະນາ ມະເຫສິໂນ.
ຊະໂຍບິ ພຸທັ{lະ ສິລະມະໂຕ ອະຍັD ມາລັlະ ຈະບາປິມະໂຕ ບະລາຊະໂຍ ອຸກໂຄ ສະຍຸA ໂພທິມັໜເດ ບະໂມທິຕາ ຊະຍັD ຕະວາ ເທວະ ຄະນາ ມະເຫສິໂນ.
ຊະໂຍບິ ພຸທັ{lະ ສິລະມະໂຕ ອະຍັD ມາລັlະ ຈະບາປິມະໂຕ ບະລາຊະໂຍ ອຸກໂຄ ສະຍຸA ໂພທິມັໜເດ ບະໂມທິຕາ ຊະຍັD ຕະວາ ສຸບັໜນະ ຄະນາ ມະເຫສິໂນ.
ຊະໂຍບິ ພຸທັ{lະ ສິລະມະໂຕ ອະຍັD ມາລັlະ ຈະບາປິມະໂຕ ບະລາຊະໂຍ ອຸກໂຄ ສະຍຸA ໂພທິມັໜເດ ບະໂມທິຕາ ຊະຍັD ຕະວາ ນາຄະ ຄະນາ ມະເຫສິໂນ.
ຊະໂຍບິ ພຸທັ{lະ ສິລະມະໂຕ ອະຍັD ມາລັlະ ຈະບາປິມະໂຕ ບະລາຊະໂຍ ອຸກໂຄ ສະຍຸA ໂພທິມັໜເດ ບະໂມທິຕາ ຊະຍັD ຕະວາ ສັບພະ ຄະນາ ມະເຫສິໂນ.

  ສຸoຕຸ

  ສຸນາຕຸ ໂພໂຕ ເຍ ເທວK ອັlະມິD ຖາເນອະທິຄະຕາ ທິຄາຍຸກາ ສະທາ ໂຫຕຸ ສຸຂິຕາ ໂຫຕຸ ສັພaະທາ ລັdຂັໜຕຸ ສັພaະສັfຕານັD ລັdຂັໜຕຸ ຊີນະສາສະນັD ຍາກາຈິ ບັfຖະນາ ເຕສັD ສັເພa ບູເລຕຸ ມະໂນລະຖາ ຍຸຕ*ະກາເລ ບະວັfສັໜຕຸ ວັlັD ວັlາວະລາຫະກາໂລຄາຈຸບັທ{ະວາ ເຕສັD ນິວາເລຕຸ ຈະ ສັພaະທາ ກາຍະ ສຸຂັD ຈິຕ*ະສຸຂັd ອະວະຫັໜຕຸ ຍະຖາລະຫັD